Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Pháp luật

Cập nhật: 13/7/2016

 




1. Ngành đào tạo : PHÁP LUẬT (Mã ngành : 42380101)
 

2. Thời gian đào tạo : 02 năm
 

3. Loại hình đào tạo : Chính qui và vừa làm vừa học
 

4Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương
 

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 101 đơn vị học trình (ĐVHT)
 

6. Giới thiệu chương trình:

- Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp:

Sau khi đào tạo người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành pháp luật, đồng thời có kiến thức và kĩ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp Pháp luật. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tác phong công chức XHCN, có sức khỏe tốt nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác.

- Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được:

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành pháp luật, người tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, hành chính sự nghiệp, Tòa án, Viện kiểm sát, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan tư pháp cấp xã, cấp huyện, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… Đồng thời có khả năng nghiên cứu và tiếp tục học tập ở trình độ cao đẳng hoặc đại học Luật, có lập trường tư tưởng vững vàng, có quan điểm, lí tưởng sống đúng đắn.

Khái quát nội dung học tập:

Chương trình sẽ cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở bậc trung cấp chuyên nghiệp và kiến thức lí thuyết về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về những nội dung cơ bản của nhà nước và pháp luật; trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế và luật pháp XHCN Việt Nam hiện hành: Lí luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Đất đai, Pháp luật kinh tế, Tố tụng kinh tế, Pháp luật Quốc tế …

 

- Chương trình đào tạo giúp người học có được phẩm chất, đạo đức, kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp; có cơ hội việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi kết thúc khóa đào tạo.
 

7. Mục tiêu đào tạo:

a) Về kiến thức:

Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có những hiểu biết cơ bản về kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành pháp luật, thông qua các học phần của chương trình đào tạo, cụ thể; có trình độ lí luận và có những hiểu biết cơ bản các qui định của pháp luật về các lĩnh vực: Lập pháp, tư pháp, hành pháp và các lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội hằng ngày như; kinh tế, lao động, đất đai, dân sự, hình sự, hành chính, các thủ tục hành chính, hợp đồng, …

b) Về kỹ năng:

Người học có kĩ năng thực hiện công tác liên quan đến pháp luật trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan tư pháp địa phương, các văn phòng Luật sư, phòng Công chứng, văn phòng Công chứng… như nhân viên tư pháp - hộ tịch, nhân viên dịch vụ pháp lí, soạn thảo các loại hình văn bản, hợp đồng, viết các loại đơn thư, nhân viên trợ lí các công tác pháp luật, nhân viên văn phòng, làm tuyên truyền pháp luật…

c) Về thái độ nghề nghiệp:

 Người học có tác phong, thái độ làm việc nghiêm túc, đúng đắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có sức khỏe tốt góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
 

8. Khung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

 

TT

 

Nội dung

Thời gian

Số tiết (giờ)

ĐVHT

1

Các học phần chung

420 tiết

22

2

Các học phần cơ sở

240 tiết + 60 giờ

17

3

Các học phần chuyên môn

615 tiết

35

4

Thực tập nghề nghiệp 495 giờ

495 giờ

11

5

Thực tập tốt nghiệp

360 giờ

08

Tổng cộng (ĐVHT)

1.275 tiết + 815 giờ

93


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
 

 

TT

 

 

Tên học phần

 

Tổng số

tiết

(giờ)/đvht

 

 

Phân bổ thời lượng dạy học (ĐVHT)

HK I

(LT/TH)

HK II

(LT/TH)

HK III

(LT/TH)

HK IV

(LT/TH)

I

Các học phần chung

420/22

 

 

 

 

1

Chính trị

75/5

5/0

 

 

 

2

Giáo dục thể chất

60/2

1/1

 

 

 

 

3

Giáo dục quốc phòng –

an ninh

 

75/3

 

2/1

 

 

 

4

Tin học

60/3

 

2/1

 

 

5

Anh văn

90/5

4/1

 

 

 

6

Kĩ năng giao tiếp

30/2

2/0

 

 

 

7

Pháp luật

30/2

2/0

 

 

 

II

Các học phần cơ sở

240/17

 

 

 

 

 

1

Lí luận nhà nước

và pháp luật

 

60/4

 

4/0

 

 

 

 

2

Kĩ thuật xây dựng văn bản

pháp luật (STVB)

 

45/3

 

3/0

 

 

 

3

Luật hiến pháp

30/2

 

2/0

 

 

4

Luật hành chính

30/2

 

2/0

 

 

 

5

Luật hôn nhân và gia đình

30/2

 

 

2/0

 

 

6

Luật lao động

45/3

 

 

3/0

 

7

Công tác xã hội

60/1

 

 

0/1

 

III

Các học phần chuyên môn

615/35

 

 

 

 

1

Luật hình sự và

tố tụng hình sự

45/3

 

3/0

 

 

2

Luật dân sự và

tố tụng dân sự

75/4

 

3/1

 

 

 

3

Luật kinh tế

45/3

 

3/0

 

 

4

Luật ngân hàng

45/3

 

3/0

 

 

5

Luật đất đai

45/3

 

 

3/0

 

6

Luật môi trường

45/3

 

 

3/0

 

7

Luật thuế

45/3

 

 

 

3/0

8

Công tác thi hành án

dân sự

60/3

 

 

2/1

 

9

Công tác tư pháp –

hộ tịch

60/3

 

 

2/1

 

10

Công tác hòa giải cơ sở

90/4

 

 

 

2/2

11

Nghiệp vụ thư kí

văn phòng

60/3

 

 

 

2/1

IV

Thực tập (nghề nghiệp)

495/11

 

 

 

11 đvht

V

Thực tập tốt nghiệp

360/8

 

 

 

08 đvht

 

 

Tổng cộng (đvht)

1.275

tiết/93

đvht + 815

giờ

 

23/3

 

18/2

 

15/3

 

7/22

 


8.3. Thi tốt nghiệp
 

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian

(phút)

Ghi chú

 

1

 

Chính trị

Thi viết

120 phút

 

 

2

 

Lí thuyết tổng hợp

 

Thi viết

 

 

120 – 150 phút

Lí luận nhà nước

và pháp luật và

Luật hành chính –

hiến pháp

3

Thực hành nghề

nghiệp

Thi viết

 

120 phút

Luật kinh tế và tố

tụng kinh tế



Các tin liên quan

Chương trình đào tạo ngành Quản lý và Bán hàng siêu thị

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non

Chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Chương trình đào tạo ngành Pháp luật

Chương trình đào tạo ngành Điện tử Viễn thông

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Hoa
0949.15.9090
Thầy Nam
0967.514.614
Hotline: 0262.8553.779

Video